ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ДОГОВОРИ

адвокат Габриела Стоянова lawyer-gs.com
  • Изготвяме различни видове търговски договори;
  • Участваме в преговори и консултираме търговците по отношение на рисковете и опасностите, които крият определени договорки;
  • Участваме в преговори за сключване на договори за финансиране – банков кредит, финансов и оперативен лизинг;
  • Изготвяме менителници и чекове съгласно Търговския закон, прехвърляне на менителница чрез различни видове джиро;
  • Изготвяме гаранции по търговски договори, ипотеки, особени залози, запис на заповед, сделки с вземания и дългове;
  • Осигуряваме представителство като прокурист или пълномощник, участие в съвет на директори, управителен и надзорен съвет, участие на общи събрания в дружества.

Facebook

Google Plus

LinkedId