РЕГИСТЪРНИ ПРОИЗВОДСТВА

  • Учредяваме търговски дружества;
  • Учредяваме клон на чуждестранни юридически лица;
  • Учредяваме сдружения с нестопанска цел, фондации, партии;
  • Изготвяме промени в дружествената форма;
  • Изготвяме всички необходими документи за увеличаване на капитала с парични и непарични вноски (апорт), намаляване на капитала и вписваме промените в Търговския регистър (ТР);
  • Изготвяме всички необходими документи за приемане на нови съдружници или акционери, прехвърляне на дружествени дялове и вписваме промените в Търговския регистър (ТР);
  • Изготвяме сделки с акции, облигации и дружествени дялове;
  • Изготвяме всички необходими документи за преобразуване на търговски дружества чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне и вписваме промените в Търговския регистър (ТР).

Facebook

Google Plus

LinkedId